અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના

9
0 minutes, 6 seconds Read

અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના

કોને લાભ મળે?

• ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શું લાભ મળે ?

  1. (AGR-૨) યોજનામાં સામાન્ય ખેડૂતો માટે તથા (AGR-૪) યોજનામાં અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી

લાભ લઈ શકશે ?

(૧) ૧૧૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા ૩.૧૪,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

(૨) ૧૪૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે,

(૩) ૧૧૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

(૪) ૯૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૮૪૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

(૫) ૧૪૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા ૩.૧૪,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે

(૬) ૯૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા ૩.૧૧,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

(૧) ૧૧૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા ૩.૧૪,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

(૨) ૧૪૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે,

(૩) ૧૧૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

(૪) ૯૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૮૪૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

(૫) ૧૪૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા ૩.૧૪,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે

(૬) ૯૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઇપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા ૩.૧૧,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

(1) અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

(2) જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

(૩) જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

(૪) બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક

(૫) આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)

અરજી ક્યાં કરવી ?

ikhedut portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

https://ikhedut.gujarat.gov.in

Similar Posts

9 Comments

Comments are closed.