અટલ સ્નેહ યોજના (નવજાત શિશુ માટે)

0 minutes, 0 seconds Read


કોને લાભ મળે
• નવજાત શિશુથી ૧૮ વર્ષના તમામ બાળકો.

કયાં થી લાભ મળે?

  • સરકારી અથવા ખાનગી પ્રસુતિ ગૃહ, ઘરે પ્રસુતિ થઇ હોય તેવા કિસ્સાઓમાં આ લાભ સ્થાનિક સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકર આર.બી.એસ.કે.ટીમ કર્મચારી મારકૂતે.

લાભ મેળવવાની પદ્ધતિ

  • જીલ્લાની તમામ આરોગ્ય સંસ્થાઓ કે જ્યાં પ્રસુતિ થતી હોય ત્યાં દરેક શિશુનું જન્મજાત ખામી માટે સ્ક્રીનીંગ કરવાનું રહેશે.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *