અનુસુચિત જાતિનો દાખલો

0 minutes, 25 seconds Read

અનુસુચિત જાતિનો દાખલો

અનુસુચિત જાતિ (sc) નો દાખલો/પ્રમાણપત્ર કાઢવા માટેની પક્રિયા તથા જરૂરી પુરાવાઓ ની લીસ્ટ નીચે મુજબ છે.

રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

(૧) રેશન કાર્ડ

(૨) લાઇટ બીલની ખરી નકલ. (૩) ટેલીકોન બીલની ખરી નકલ. (૪) ચુંટણી ઓળખ કાર્ડની નકલ

(૫) પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ

(૬) First Page Of Bank PassBook/Cancelled Cheque (૭) Post Office Account statement/Passbook (૮) Driving License

(૯) Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU

(૧૦) પાણીનું બીલ ( ૩ મહિના જુનું )

અનુસુચિત જાતિનો દાખલો ઓળખાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

(૧) ચૂંટણી ઓળખ કાર્ડની નકલ

(૨) ઈન્કમટેક્ષ પાન કાર્ડની ખરી નકલ.

(૩) પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ

(૪) Driving License . Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU

(૫) Any Government Document having citizen photo

(૬) Photo ID issued Recognized Educational Institution

અન્ય સરકારી યોજનાની જાણકારી

RTE PORTAL-ગુજરાતમાં આરટીઈ યોજના હેઠળ શાળામાં પ્રવેશ માટેનો કાર્યકમ જાહેર

UWIN CARD 2021 unorganised Worker index Number Cards to informal Labour

Animal Husbandry Scheme પશુપાલક યોજના

જાતિને લગતા પુરાવા (કોઈપણ એક)

(૧) શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર

(૨) Certificate of caste of family member with Pedhinamu (Family Tree issued by Talati) or Ration Card

સબંધ દર્શાવતો પુરાવો

(૧) શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

(૨) અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું

(૩) પિતા/કાકા/કોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ

સેવા માટે જરૂરી પુરાવા

(૧) અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું – અરજદારનો કાંટો

(૨) જન્મનું પ્રમાણપત્ર

(૩) પિતા/કાકા/કોઇ નું જાતિ અંગેનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ

(૪) પિતા/કાકા/કોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ

(૫) ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તલાટી કમ મંત્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતિના દાખલાની ખરી નકલ

(૬) નગર પાલીકાના પ્રમખશ્રી/ ચીક ઓફીસરશ્રી તરફથી આપવામાં આવેલ જાતીના દાખલાની ખરી નકલ

કોર્મ ક્યાં મળરો અને અરજી ક્યાં કરવી ?

(૧) મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી

(૨) અથવા digitalgujarat વેબસાઇટ પર થી આવેદન કરી શકો છો.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

Similar Posts