ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

10
0 minutes, 7 seconds Read

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

કોને લાભ મળે?

• ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શું લાભ મળે ?

  1. AGR-50 યોજનામાં દર ૧૦ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

(2) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછું હોય તે પ્રમાણે (૪૦ હો.પા. સુધી) મળી શકે.

(3) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા ૩. ૬૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે (૪૦-૬૦ હો.પા. સુધી) મળી

શકે.

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના ની અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

(1) અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

(2) જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

(3) જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

(4) બેંક પાસબુકની નક્લ અથવા કેન્સલ ચેક

(5) આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)

અરજી ક્યાં કરવી ?

ikhedut portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

કોને લાભ મળે?

• ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શું લાભ મળે ?

  1. AGR-50 યોજનામાં દર ૧૦ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

(2) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછું હોય તે પ્રમાણે (૪૦ હો.પા. સુધી) મળી શકે.

(3) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા ૩. ૬૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે (૪૦-૬૦ હો.પા. સુધી) મળી

શકે.

ikhedut portal

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના
ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

કોને લાભ મળે?

• ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શું લાભ મળે ?

  1. AGR-50 યોજનામાં દર ૧૦ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

(2) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછું હોય તે પ્રમાણે (૪૦ હો.પા. સુધી) મળી શકે.

(3) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા ૩. ૬૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે (૪૦-૬૦ હો.પા. સુધી) મળી

શકે.

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના ની અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

(1) અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

(2) જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

(3) જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

(4) બેંક પાસબુકની નક્લ અથવા કેન્સલ ચેક

(5) આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)

અરજી ક્યાં કરવી ?

ikhedut portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

કોને લાભ મળે?

• ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શું લાભ મળે ?

  1. AGR-50 યોજનામાં દર ૧૦ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

(2) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા રૂ. ૪૫,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછું હોય તે પ્રમાણે (૪૦ હો.પા. સુધી) મળી શકે.

(3) ખરીદ કિંમતના ૨૫% અથવા ૩. ૬૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે (૪૦-૬૦ હો.પા. સુધી) મળી

શકે.

ikhedut portal

Similar Posts

10 Comments

Comments are closed.