ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ

0 minutes, 7 seconds Read
 • ડોમીસાઈલ એટલે તમો ગુજરાતના વતની કે ગુજરાતી છો અને તમારે ગુજરાતની કોઈપણ યુનિવરસિટીમા એડમિશન લેવું હોઈ ત્યારે અન્ય રાજ્યો ના વિદ્યાર્થી કરતા તમારી પસંદગી પહેલી થાય એ માટેનો પુરાવો એટલે ડોમિસાઈલ સટીફીકેટ..

ઉપરોક્ત ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ માટેના જરૂરી પુરાવા

 • અરજદારનાો તલાટી રૂબરૂ જવાબ
 • પચનામુું
 • સોગંધનામું
 • રહેઠાણના પુરાવા (ગ્રામ પચાયત /મ્યુજન. ટોક્ષ બીલ /લાઈટ બીલ /ટેલીફોન બીલ )
 • રેશનકાર્ડ
 • જન્મ અંગેનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગસટી અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર)
 • છેલ્લા૧૦ વર્ષ ના રહેઠાણના પુરાવા (અભ્યાસ /નોકરી /મતદાર યાદી /પાન કાર્ડ/.)
 • ગુજરાત રાજયમા ધારણ કરેલ સ્થાવર મીલકતનુું પ્રમાણપત્ર.
 • ધાોરણ : ૧ થી અત્યાર સુધી કરેલ અભ્યાસના પુરાવા.
 • તમારા પપ્પા/વાલી કયા અને  કયારથી નાોકરી, ધંધો, વ્યવસાય કરે છે તેનો દાખલો
 • સારી ચાલચલગત અગેનો દાખલો.
 • કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલા નથી ટે અગેનો તમારા વિસ્તાર ના પોલીસ સ્ટેશનનો દાખલો
 • ઉપરોક્ત રજુ કરેલ દસ્તાવેજનો ખરાઈ માટે અસલ દસ્તાવેજોની માંગણી કર્યે થી રજુ કરવાના રેશે  અમલીકરણ કચેરી
 • સ્થાનીક મામલતદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચેરી

Similar Posts