બક્ષીપંચનો દાખલો કઈ રીતે કાઢવો

0 minutes, 1 second Read

બક્ષીપંચનો દાખલો

બક્ષીપંચનો દાખલો કાઢવા માટે મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી માં અરજી કરવાની રહેશે.

રહેઠાણનો પુરાવો

• અરજદારનું રેશન કાર્ડ

• અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

• અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ – અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડની નકલ • અરજદારના ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ની નકલ

જાતિને લગતા પુરાવા

• અરજદારનું શાળા છોયાનું પ્રમાણપત્ર

• અરજદારના પિતા/કાકા/કોઇ નું શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર(કરજીયાત) અને બક્ષીપંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જો હોઇ તો)

અન્ય સરકારી યોજનાની માહિતી ની જાણકરી

RTE PORTAL-ગુજરાતમાં આરટીઈ યોજના હેઠળ શાળામાં પ્રવેશ માટેનો કાર્યકમ જાહેર

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના

ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના

સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• જ્ઞાતિ અંગેનું સોગંધનામું / એફિડેવિટ,

• મૂળ ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી ન હોય તેવા અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તા, 1/04/1978 પહેલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવાના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી ?

• મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

Similar Posts