મતદારયાદીમાં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારણા

1
0 minutes, 2 seconds Read

મતદારયાદીમાં નામ સુધારણા

મતદારયાદીમાં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારવા માટે

મતદારયાદી માં સંપૂર્ણ સરનામું સુધારવા માટે ફોર્મ નં-૮-ક ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ ઓનલાઈન/ઓફલાઇન ભરતી વખતે નીચે મુજબની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું.

(૧) વોટીંગ કાર્ડ નંબર સાચો લખવો અને વિધાન સભા સાચી પસંદ કરવી.

તમામ ઈમેજ સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તેવી હોવી જોઇએ.

(૨) બીજી વિધાનસભામાં રહેવા ગયા હોય તો,

જે વિધાનસભામાં રહેવા ગયા હોય ત્યાં કોર્મ -૬ ભરવું અને તેમાં જુનો ચુંટણી કાર્ડનંબર ફરજિયાત લખવો.

(૩) રહેઠાણનો પુરાવો – હાલનું પોતાના અથવા પોતાના ફેમીલી મેમ્બરના નામનુ લાઇટબીલ/વેરાબીલ/ગેસ બીલ, (ભાડાનું મકાન હોય તો ભાડા કરાર ફરજિયાત જોડવુ),

(૪) કુટુંબના સભ્ય અથવા પડોસીનો ચુંટણી કાર્ડનો નંબર ફેમીલી ડિટેલસ માં ફરજિયાત લખવો,

(૫) એક વ્યક્તિએ એક ચૂંટણી કાર્ડમાં કોઈ પણ સુધારા-વધારા માટે ફકત એક જ ફોર્મ ભરવુ

વારંવાર ફોર્મ ભરવા નહીં કે જેથી રીજેક્ટ ના થાય અને મોબાઇલ નમ્બર ફરજિયાત લખવુ.

અન્ય સરકારી માહિતીની જાણકારી મેળવો

ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના

મતદાર યાદી એ ખુબ જ અગત્યની યાદી છે જેમાં દરેક મતદાતા નું નામ નોધવામાં આવે છે.

મતદાર યાદી માં અવાર નવાર સુધારો કરવા માટે નો કાર્યક્રમ સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે.

મતદારયાદીમાં નામ સુધારણા ઓફલાઈન(મેન્યુઅલ) ફોર્મ ભરવા માટે

૧- અવારનવાર મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ થતો હોય છે તે દરમ્યાન આપના મતદાન બુથના સરકાર નિયુક્ત BLO

(બુથ લેવલ ઓફિસર) નો સંપર્ક કરવો, અને ફોર્મ ભરવું.

૨- આપની વિધાનસભા ને લગતી ચૂંટણી કચેરી નો સંપર્ક કરી કોર્મ ભરી શકો છો.

Similar Posts