મુખ્યમંત્રી રાહતફંડ યોજના (આરોગ્યલક્ષી ખર્ચમાં સહાય અર્થે)

0 minutes, 3 seconds Read

મુખ્યમંત્રી રાહતફંડ યોજના

કીડની/ દયા કેન્સર/ લીવરના રોગની સારવાચ ઓપરેશનના ખર્ચને પહોચી વળવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફંડમાંથી સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ

જે-તે હોસ્પિટલના નામે પેનલ દ્વારા નક્કી કરેલ નિયમાનુસાર રકમ નો ચેક આપવામાં આવે છે.


ઉપરોક્ત રોગ ધરાવતા દર્દી પાસે જો મુખ્યમંત્રી માં અમૃતમ/વાત્સલ્ય યોજના અથવા પ્રધાનમંત્રી આરોગ્ય યોજના કાર્ડ

(આયુષ્યમાન કાર્ડ હોય પરંતુ સારવાર માટેની રકમ નો અંદાજ પ લાખ થી વધુ હોઇ તો

મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં સહાય માટે આવેદન કરી શકાય છે.


મુખ્યમંત્રી રાહતફંડ યોજના શરતો

1. આવેદન કરનારની પારિવારિક વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી ઓછી હોવી જોઇએ.

 1. દર્દીને હોસ્પિટલ દ્વારા આપેલ અંદાજ મુજબ ઓપરેશન ખર્ચ ચૂકવેલ ના હોવો જોઈએ કે ઓપરેશન આવેદન આપવા પહેલા કરાવવું જોઈએ નહિ.
 2. આવેદન કરનાર કુટુંબ ના કોઈ પણ સભ્ય નોકરી કે વ્યવસાય કે પેન્શનના ભાગરૂપે (ખર્ચ સરભર) નો લાભ મેળવતા ના હોવા જોઈએ
 3. કોઈપણ પ્રકારના વીમાના રક્ષાન હેઠળ વળતર નો લાભ લીધેલ ના હોવો જોઈએ.
 4. દર્દીએ સારવાર/ઓપરેશન માટે અગાઉ માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી ના રાહતફંડ માં આગાઉ અરજી કરેલ ના હોવી જોઇએ.
  જે-તે રોગની સારવાર/ઓપરેશન માટે સરકારશ્રીએ નિયુક્ત કરેલ હોસ્પિટલો
  હદયના ઓપરેશન માટે માન્ય હોસ્પિટલો
 5. યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓક કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬
 6. શેઠ વાડીલાલ સારાભાઇ જનરલ હોસ્પિટલ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
 7. ધરમસિંહ દેસાઈ મેમોરીયલ મેથોદીફ ઇન્સ્ટીટયુટ ઑફ કાર્ડિયોલોજી , મિશન રોડ, નડીયાદ-૩૮૭૦૦ર
 8. શ્રી બી.ડી. મહેતા મહાવીર હાર્ટ ઈન્સ્ટીટ્યુટ, શ્રી મણવીર હેલ્થ કેમ્પસ, અઠવાગેટ, રીંગરોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૧
 9. ઈ.એમ.ચેરીટેબલ સંચાલિત પી.પી.સવાણી હાર્ટ ઈન્સ્ટીટ્યુટ, પ્લોટ નં-૧ થી ૮ , સિદ્ધકુટીર ઇન્ડ એસ્ટેટ, ચોથો માળ, સિદ્ધકુટીર ની બાજુમાં વરાછા કાયર બ્રિગેડની સામે,વરાછા રોડ, સુરત.


કીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે માન્ય હોસ્પિટલ

 1. ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬
 2. મુળજીભાઈ પટેલ યુરોલોજીકલ હોસ્પિટલ, ડૉ વીરેન્દ્ર દેસાઈ રોડ,નડીયાદ-૩૮૭૦૦૧
  કેન્સર રોગની સારવાર માટે માન્ય હોસ્પિટલ
 3. ધી ગુજરાત કેન્સર રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (એમ.પી.શાહ કેન્સર હોસ્પિટલ), સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ-૧૬
 4. રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી શ્રી નાથાલાલ પારેખ કેન્સર ઈન્સ્ટીટ્યુટ, ૧૪ તિરુપતિ નગર, નિર્મલા કોન્વેન્ત ની સામે, સજકોટ-07


અન્ય સરકારી યોજનાઓ ની જાણકારી

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના

ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

રજુ કરવાના પુરાવાઓ

 1. દર્દી અથવા તેના પરિવારની આવક દર્શાવતો મામલતદારશ્રી નો દાખલો
 2. ધારાસભ્યશ્રી ની ભલામણ ચિઠ્ઠી
 3. દર્દી ધ્વારા મુખ્યમંત્રીશ્રી ને અરજી
 4. ઓપોડી કેસ ની ઝેરોક્ષ
 5. રેશનકાર્ડ ની ઝેરોક્ષ
 6. સારવાર નો અંઘજીત ખર્ચ નો લેટર (સ્પિટલ દ્વારા)
 7. ૫૦, ના સ્ટેમ્પ પર સૌગંધ નામું
 8. ઓપરેશન બાકી છે તેવું ડૉક્ટરનું સર્ટીફીકેટ (અસલ)
  અથવા
  ઈમરજન્સીમાં ઓપરેશન થયેલ હોય તો ઈમરજન્સીમાં ઓપરેશન થયું છે તેવું ડોક્ટરનું સર્ટીફીકેટ (અસલ)
  માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી નું કાર્યાલય, ગાંધી નગર,
  દરેક પુરાવાઓ ને ભેગા કરી જો નકલ માંગી હોઈ તો નોતરી ના સિક્કા
  સરદાર પટેલ ભવન ખાતે પોસ્ટ દ્વારા મોકલવું.
  અરજી મંજુર કે ના મંજુર નો જવાબ આપશ્રી ને ૧૦ દિવસ સુધીમાં મળી જશે.

Similar Posts