વિધાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન

1
0 minutes, 6 seconds Read

વિદેશમાં અભ્યાસ લોન

gujgovtjobs.com

વિદેશમાં અભ્યાસ લોન

(૧) ધોરણ-૧૨ પછી વિદેશમાં જતા વિધાર્થીઓ માટે ધોંરણ-૧૨ માં ઓછામાં ઓછા ૬૫% ટકા કે તેથી વધુ ગુણ. (NT/DNT, વધુ પછા,, અતિ પછાત માટે ૫૫ %)

(૨) સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) પછી વિદેશમાં જતા વિધાર્થીઓ માટે સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) માં ઓછામાં ઓછા 10% ટકા કે તેથી વધુ ગુણ. (NT/DNT, વધુ પછાત, અતિ પછાત માટે પ૦ %)

(૩) (ગ્રેજ્યુએટ) પછી વિદેશમાં જતા વિધાર્થીઓમાટે સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએટ) માં ઓછામાં ઓછા ૬૦% ટકા કે તેથી વધુ ગુણ સહાયનું ધોરણ

(૪) વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ૩.૧૫.૦૦ લાખની લૉન આપવામા આવશે.

(૫) (સા, અને શૈ પ. વર્ગ / SEBC)ધોરણ-૧૨ પછી ડિપ્લોમા / સ્નાતક અથવા સમકક્ષ અભ્યાસક્રમો માટે,

(૬) (સા. અને શૈ, ૫. વર્ગ / SEBC) સ્નાતક (બેચલર ડિગ્રી) પછી અનુસ્નાતક કક્ષાના (Post Graduate)અભ્યાસક્રમ માટે.

(૭) (આ. પ. વર્ગ) સ્નાતક (બેચલર ડિગ્રી) પછી અનુસ્નાતક કક્ષાના (Post Graduate)અભ્યાસક્રમ માટે.

આવક મર્યાદા

(૧) સા. અને શૈ, ૫. વર્ગ/ SEBC માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા ૩,૧૦,૦૦થી ઓછી.

(૨) આ પ. વર્ગ / EBC માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ।.૪.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી.

વ્યાજનો દર

• વાર્ષિક ૪ ટકા લેખે સાદુ વ્યાજ.નિયમિત લોન/વ્યાજ ભરવામાં કસુરવાર થયેથી ૨.૫ ટકા લેખે ડનીય વ્યાજ.

લોન કેવી રીતે પરત કરવી

• વિધાર્થીના અભ્યાસ પૂર્ણ થયાના એક વર્ષ બાદ વસુલાત શરૂ કવામાં આવશે..

અન્ય સરકારી યોજનાની માહિતી

ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના

રજુ કરવાના ડોક્યુમેંટ

(૧) અરજદારની જાતિનો દાખલો

(૨) કુટુંબની આવકનો દાખલો,આઇ. ટી. રીટર્ન, ફોર્મ-૧૬

(૩) અરજદારની અભ્યાસની માર્કશીટ, ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ, અને ટકાવારીના આધારો

(૪) વિદેશના અભ્યાસનો ઓફરલેટર/ I-20 / Letter of Acceptence,

(૫) વિધાર્થીના પાસપોર્ટની નકલ

(૮) વિધાર્થીના જે તે દેશના વીઝાની નકલ

(૯) એર ટીકીટની નકલ

(૧૦) અરજદારના કોટો

કોર્મ કયાં મળરો અને અરજી કયાં કરવી ?

• આ સેવાનો લાભ હવે ઓનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકો છો.

• ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યાબાદ ફોર્મ ની કોપી અને પુરાવાઓ વેરીફીકેશન માટે મામલતદાર કચેરી / તાલુકા વિકાસ અધિકારી કચેરી

(આપના તાલુકા/જીલ્લા માં જેમને સત્તા આપેલ હોય ત્યાં) જઈ તપાસ કરાવવાના રહેશે.

Similar Posts

Comments

Comments are closed.