બિનઅનામત વર્ગના વિધાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના

0 minutes, 3 seconds Read

શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના

રાજ્યમાં ચાલતા મેડીકલ, ડેન્ટલના સ્વનિર્ભર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમો,

ઇજનેરી, ટેકનોલોજી,કાર્મસી, આર્કિટેકચર, આયુર્વેદિક, હોમીયોપેથી, ફિઝીયોથેરાપી, વંટરનરી વગેરે સ્વનિર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમાં,નસિંગ (સ્નાતક કક્ષા) નાં વગેરે

અભ્યાસક્રમ માટે હાયર એજ્યુકેશન જેવા કે બીબીએ,બીકોમ,બીએસી,બીએ વિગેરેસિવાય,)

સમગ્ર અભ્યાસક્રમની કુલ ટ્યુશન ફી અથવા ૧૦ લાખ તે બે પૈકી જે ઓછુ હોય

તે પ્રમાણેની લોન ૪ ટકાના સાદ વ્યાજે નિગમ તરફથી આપવામાં આવશે.

આ યોજનામાં રાજ્યમાં ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો સાથે સાથે રાજ્યમાં અને ભારતના અન્ય રાજ્ય / કેન્દ્રશાર્થાિત પ્રદેશોમાં

પણ અભ્યાસ કરતા તબીબી સ્નાતક, તબીબી અનુસ્નાતક અને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમોમાં અનુસ્નાતક જેવા કે

IIM, IT, NID, NIFT, IRMATISS માં પણ લોન આપવાની રહેશે.

લાયકાતના ધોરણો:

ધો-૧૨ મા ૬૦ ટકા કે તેથી વધુ.

શૈક્ષણિક અભ્યાસ લોન યોજના વ્યાજનો દર

વાર્ષિક ૪ ટકા લેખે સાદુંવ્યાજ

આવક મર્યાદા:

(૧) કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 1..3 લાખ કે તેથી ઓછી.

(૨) અરજદાર બિન અનામત વર્ગના હોવા જોઈએ.

નીરીક્ષણિક યોજનાઓ માટેનાં પાત્રતા અને ધિરાણના માપદંડ

(૧) ગુજરાત રાજયની કોઇપણ શાળામાંથી ધોરણ-૧૨ માં તુ ટકા કે તેથી વધુ સાથે પાસ કરેલ હોવું જોઇએ.

(૨) જે તે અભ્યાસક્રમના સબંધિત કાઉન્સિલની માન્યતા પ્રાપ્ત હોઇ તેવા અભ્યાસક્રમ માટે લોન મળવા પાત્ર થશે.

ડૉ. પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી સ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન/સહાય યોજના

(૩) અરજદાર ગુજરાતના હોવા જોઇએ અને બિન અનામત વર્ગના હોવા જોઇએ.

(૪) સંબંધિત અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવ્યા અંગેનો પુરાવો રજૂ કરવાનો રહેશે,

(૫) ધિસણનો વ્યાજ ર વાર્ષિક ૪ ટકા સાદ વ્યાજ હેરો. પ્રતિ વર્ષ જેટલુધિરાણ આપવામાં આવશે.

તે મુજબ જ સાદ વ્યાજ ગણવામાં આવશે.

(૬) વિધવા અને અનાથ લાભાર્થીને અરજદારને અગ્રીમતા આપવાની રહેશે.

(૭) અભ્યાસ વચ્ચેથી છોડી દેનાર કે નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં ડીગ્રી ન મેળવી શકનારની લોન એક સાથે વસુલ વાને પાત્ર થશે

તેમજ વ્યાજ સણય મળવાપાત્ર સ્ટેશે નહીં.

(૮) રાજ્યની શૈક્ષણિક યોજનાઓ માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા ૬.૩૦ લાખ રેહેશે.

લાંન માટેના જામીન / દસ્તાવેજ

(૧) સમગ્ર કોર્ષની લોનની કુલ રકમ રૂ. ૩.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય તો તેમણે કોઈ મોર્ગેજ કરવાની રહેશે નહીં

ફક્ત બે સધ્ધર જીનનું જામીન ખત રજૂ કરવાનું રહેશે.

(૨) સમગ્ર કોર્ષની લોનની કુલ રકમ 1.૫૦ લાખ કરતાં વધારે હોય તો

તે કુલ રકમ જેટલી રકમનો પોતાની અથવા અન્ય કોંઇ સગા સબંધીની સ્થાવર મિલ્કત નિગમની તરફેણમાં ઝીરો કરવાની રહેશે,

(૩) દરેક લોન લેનારે નિગમની તરફેણમાં સહી કરેલા પાંચ બ્લેન્ક(BLANK) ચેક આપવાના રહેશે.

લોનની પરત ચુકવણીઃ

(૧) ૩.૫.૦૦ લાખ સુધીની કુલ લોનના કિસ્સામાં અભ્યાસ પુરો કર્યાના ૧ વર્ષ બાદ ૫ (પાંચ) વર્ષમાં

એક સરખા માસિક હપ્તામાં લોનનીવ્યાજ સથે ભરવાની રહેશે,

(૨) 14.00 લાખથી વધુની લોનના કિસ્સામાં અભ્યાસ પૂરો કર્યાના ૧ વર્ષ બાદ ૧૦ વર્ષમાં

એક સરખા માસિક હપ્તામાં લોનની રકમ વ્યાજ સાથે ભરવાની રહેશે

(૩) રકમ ભરપાઈ થતી લોનના નાણાં પ્રથમ વ્યાજ પેટે જમા લેવામાં આવશે.

(૪) લોન લેનાર નિશ્ચિત સમય મર્યાદા પહેલા પણ લોનની પરત ચુકવણી કરી શકાશે.

જરૂરી પુરાવાઓ

(૧) નિયત નમૂનાનું અરજીપત્ર

(૨) બાહેંધરી પત્રક

(૩) બીનઅનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર

(૪) આવકનું પ્રમાણપત્ર

(૫) આધારકાર્ડની નકલ

રહેઠાણ ના પુરાવા

(૧) શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર

(૨) ધો-૧૦-૧૨ની માર્કશીટ

(૩) ધો-૧૨ પછીના સ્નાતક અભ્યાસની માર્કશીટ

(૪) પ્રતિવર્ષ ભરવાની થતી ફી નો પુરાવો

(૫) પિતા/વાલીની મિલકતના વેલ્યુએશન સર્ટિ અને મિલકતના આધારો

(૬) પિતા/વાલીની મિલકત મૌરી (મોર્ગેજ) કરવાની સંમતિપત્ર

(૭) અરજદાના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ

Similar Posts