સરકારી આવકનો દાખલો

0 minutes, 5 seconds Read

સરકારી આવકનો દાખલો

આવકનો દાખલો એ ખુબ જ અગત્યનો દાખલો છે. અને તેનો ઉપયોગ અનેક સરકારી કામ કાજ માટે કરવામાં આવે છે. આવકનો દાખલો ખુબ જ ઉપયોગી અને મહત્વપૂર્ણ છે.

સૌ પ્રથમ જાણો, આવકના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા.

૧) અરજદારનું આાધાર કાર્ડ

૨) અરજદારનુું રોશનકાર્ડ

૩) અરજદારનુું છેલ્લું લાઈટબીલ /વેરાબીલ (જો ભાડે થી રહેતા હોઈ તો ભાડાકરાર)

૪) અરજદાર ના રહેણાુંક ની આાસપાસના 2 પુખ્ત પાડોશી આાધારકાર્ડ  (પુંચનામુું કરવા)

૫) ૩ રૂ. ની કોર્ટ ફી ટીકીટ

૬) ૫૦ રૂ. નો સ્ટેમ્પ

૭) મેયર/સાસદ/ધારાસભ્ય (કોઈપણ એક) પાસેથી મળતો આાવક નો દાખલો.

દરેક ડોકયુમેન્ટ ભેગા કરી ઓળખના પુરાવાની ઝહેરોક્ષ કરાવી નોટરીના સહી-સિક્કા કરાવવા. તથા ઓરીજીનલ પુરાવા સાથે રાખવા.

સરકારી આવકનો દાખલો માટેના આવેદનની પ્રક્રિયા-

  • ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર જઈ ઓનલાઈન અપોઇનમેન્ટ લેવી. ( આાપના ઝાોન કે જીલ્લામાં લાગુ પડે તો.)

  • અપોઇનમેન્ટ ની રસીદ અને પુરવાઓ લઈ પાોતાના વિસ્તારને મામલતદારશ્રીની કરી તથા નાગરીક સુવિધાકેન્દ્ર પરથી આવકના દાખલા માટેનુું ફોર્મ (વીનામુલ્યે) મેળવવુું.

અપોઇનમેન્ટ ની રસીદ અને પુરવાઓ લઈ પાોતાના વિસ્તારને મામલતદારશ્રીની કરી તથા નાગરીક સુવિધાકેન્દ્ર પરથી આવકના દાખલા માટેનુું ફોર્મ (વીનામુલ્યે) મેળવવુું.

  • ફોર્મ ભર્યા બાદ ૩ રૂ. ની કોર્ટ ફી ટીકીટ ફોર્મ પર આાગળના પાને ખાલી જગ્યા જોઈ લગાર્વી. આનો અન્ય બધા ડોક્યુમેન્ટની ઝોરોક્ષ ફોર્મ સાથે પીન કરવી.

કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના

  • ફોર્મ ની પ્રક્રિયા પૂરણ થયા બાદ પોતાના વિસ્તારને લગતી મામલતદારશ્રીની કચેરી અથવા નાગરીક સુવિધા કેન્દ્ર પર જઈ તમારા વિસ્તારના તલાટી કમ મત્રીશ્રી પાસે જઈ બધા ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરાવવી,જવાબ આપવો અને સહી સિક્કા કરાવવા. (તલાટીશ્રી ની જરૂર જણાઈ તો પુંચનામુું કરવા સાક્ષીઓને રૂબરૂ મા બોલાવી શકો)

  • તલાટીશ્રી ના સહી સિક્કા કરાવ્યા બાદ આવકના દાખલા માટે ફોટો પડવાના સ્થળો પર જવુું.

  • આવકના દાખલા માટેના ફોટો પડવાના સ્થળો નજીવી ફી ચૂકવી ફોટો પડાવી રસીદ અચૂક મેળવવી.

  • રસીદમા આવકના દાખલા મેળવવાની તારીખ જોઈ જે-તે તારીખે તમારો આવકનો દાખલો મેળવી લેવો.

ખાસનોધ– ગુજરાત સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ આવકના દાખલાની સમય-મર્યાદા ૩ વર્ષ (નાણાકીય વર્ષ)ની કરવામા આવી છે . આથી યોગ્ય રીતે સાચવી ને રાખવો.

Similar Posts