ભારતીય વાયુસેનામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો ધોરણ 10 અને 12 પાસ માટે

Indian air force bharti ભારતીય વાયુસેનાએ તાજેતરમાં અગ્નિવીર ભરતી 2022,10મા અને 12મા પાસ ઉમેદવારો ભારતીય વાયુસેના અગ્નવીર ભરતી 2022 માટે અરજી કરી શકે છે ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીર ભરતી 2022 સંસ્થા ભારતીય વાયુસેના પોસ્ટ અગ્નિવીર સૂચના જારી કરવાની તારીખ 18.06.2022 જોબ સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં ઓનલાઈન એપ્લીકેશન થી શરુ થાય છે 24મી જૂન 2022 ઓનલાઈન અરજી કરવાની […]

હિસાબનીશ (વર્ગ-૩) – Gujarat Panchayat Services Selection Board

હિસાબનીશ (વર્ગ-૩) GPSC ૧. ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર (હવે પછી “મંડળ” તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે. ધ્વારા પંચાયત સેવાની વિભાગીય હિસાબનીશ (વર્ગ-૩) સંવર્ગની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારશ્રીની વેબસાઇટ પર તા.૧૧-૦૧-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક) થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ (સમય રાત્રિના ૨૩-૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન […]

BANK OF BARODA RECRUITMENT

BANK OF BARODA RECRUITMENT Bank of Baroda has published a notification for the vaccancy of Sr Relationship Manager, e- Wealth Relationship Manager vacancy. Those Candidates who are interested in the vacancy details & completed all eligibility criteria can read the Notification & Apply Online. Accounts Bank of Baroda offers different type of accounts to meet […]

GPSC Recruitment 2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for 215 STO, DySP, TDO, Mamlatdar & Other Posts 2021 (GPSC OJAS) Total Posts: 215 Posts Posts Name:• Junior Town Planner (GMC) (Advt. No. 23/2021-22): 01 Post• Planning Assistant (GMC) (Advt. No. 24/2021-22): 02 Posts• Assistant Manager/ Assistant Director (Advt. No. 25/2021-22): 06 Posts• Dy. Director (Advt. No. 26/2021-22): 13 Posts• Administrative Officer/ Asst. […]

IIM Ahmedabad Recruitment

IIM Ahmedabad Recruitment Indian Institute of Management Ahmedabad (IIM Ahmedabad) The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIM Ahmedabad or IIM-A) is a public business school located in Ahmedabad, Gujarat, India. It was the second Indian Institute of Management (IIM) to be established, after IIM Calcutta. It is consistently ranked as one of the leading business […]

Staff Selection Commission (SSC) Recruitment  

Staff Selection Commission Recruitment For GD Constable Posts 2021 (25271 Posts) NO.         SSC Recruitment             GD Constable Posts 2021 (25271 Posts)   1 POST NAME 2 NO. OF POST 3 EDUCATION QUALIFICATION 4 IMPORTANT DATE 5 HOW TO APPLY gujgovtjobs For more government yojana : RTE PORTAL-ગુજરાતમાં આરટીઈ યોજના હેઠળ શાળામાં પ્રવેશ […]