પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન કાર્ડ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના

પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન કાર્ડ પ્રધાનમંત્રી આયુષ્માન કાર્ડ જરૂરી પુરાવા. પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન યોજના હેઠળ નો લેટર• રેશન કાર્ડ (નવો બારકોડ)• આધાર કાર્ડઉપરોક્ત પુરાવા લઇ જીલ્લાની સિવિલ હોસ્પિટલ અથવા સ્થાનિક csc સેન્ટર પર રૂબરૂ જઈ રૂ. ૩૦૨ પ્રતિ વ્યક્તિ ચૂકવી કાર્ડ બનાવી શકો છો અન્ય સરકારી યોજનાની જાણકારી મુખ્યમંત્રી ગ્રામોદય સરકારી યોજના 2021 કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ યોજના Covid-19 Vaccination […]