મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ સહાય યોજના

મહિલા ઉત્કર્ષ સહાય યોજના આ યોજના રાજ્યની મહિલાઓ સમુહમાં ધંધો-રોજગાર કરી આર્થિક રીતે પગભર થાય. તે માટે ૧૦ મહિલાઓના સમુહને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની વગર વ્યાજની ૧ વર્ષની સમય અવધી માટે લોન આપવી. જરૂરી પુરાવા (૧) JLESG (જોઇન્ટ લાચાબિલિટી અનિંગ એન્ડ સેવિંગ્સ ગ્રુપ) ના દરેક સભ્યો ના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા (૨) ILESGના દરેક સભ્યોના આધારકાર્ડ (3) JLESGના […]