હિસાબનીશ (વર્ગ-૩) – Gujarat Panchayat Services Selection Board

હિસાબનીશ (વર્ગ-૩) GPSC ૧. ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર (હવે પછી “મંડળ” તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે. ધ્વારા પંચાયત સેવાની વિભાગીય હિસાબનીશ (વર્ગ-૩) સંવર્ગની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારશ્રીની વેબસાઇટ પર તા.૧૧-૦૧-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક) થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ (સમય રાત્રિના ૨૩-૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન […]

GPSC Recruitment 2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for 215 STO, DySP, TDO, Mamlatdar & Other Posts 2021 (GPSC OJAS) Total Posts: 215 Posts Posts Name:• Junior Town Planner (GMC) (Advt. No. 23/2021-22): 01 Post• Planning Assistant (GMC) (Advt. No. 24/2021-22): 02 Posts• Assistant Manager/ Assistant Director (Advt. No. 25/2021-22): 06 Posts• Dy. Director (Advt. No. 26/2021-22): 13 Posts• Administrative Officer/ Asst. […]

gk questions 2021

gk questions (૧) ભારતમાં વીરતા અને શૌય માટે કયો શ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે ? પરમવીર ચક્ર (૨) ” half naked seditious fakir ” આ વાક્ય ગાંધીજી માટે કોને કહ્યું હતું ? ચર્ચિલ (૩) ભારતમાં સૌપ્રથમ સ્ટીલ પ્લાન્ટ કઈ જગ્યાએ સ્થાપવામાં આવ્યો ? જમશેદપુર (૪) સૌપ્રથમ ભારતીય જે ઈગ્લેન્ડ તરફથી ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હતા ? […]