પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના

PRADHANMANTRI પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના દ્વારા ગુજરાત સરકાર ખેડૂતો ને પાક સામે વીમા વળતર મળવાપત્ર જોગવાઈ કરેલ છે ખેડૂત ખાતેદાર ને સરકાર મદદ કરે છે. કોને લાભ મળે? • બધા ખેડૂતો જેમાં ભાગિયા/ભાગીદાર અને ગણોત ખેડૂતો જેઓ નિયત વિસ્તારમાં પાક પકવતા હોય. ફરજીયાત ઘટક • બધા ખેડૂતો જેઓ મોસમી ખેતીની કામગીરી […]

મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ સહાય યોજના

મહિલા ઉત્કર્ષ સહાય યોજના આ યોજના રાજ્યની મહિલાઓ સમુહમાં ધંધો-રોજગાર કરી આર્થિક રીતે પગભર થાય. તે માટે ૧૦ મહિલાઓના સમુહને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની વગર વ્યાજની ૧ વર્ષની સમય અવધી માટે લોન આપવી. જરૂરી પુરાવા (૧) JLESG (જોઇન્ટ લાચાબિલિટી અનિંગ એન્ડ સેવિંગ્સ ગ્રુપ) ના દરેક સભ્યો ના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટા (૨) ILESGના દરેક સભ્યોના આધારકાર્ડ (3) JLESGના […]